Zásady zpracování osobních údajů společnosti LERROA s.r.o.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti LERROA s.r.o. se sídlem Petrská 1426/1, 110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika, e-mail: info@lerroa.com,  telefon: +420 775 845 468, o shromažďování, používání a zveřejňování Vašich informací, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (www.lerroa.com), dále jen “Služba”. Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním Vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění revidovaných Zásad ve Službě a Váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat Váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

1. Informace, které shromažďujeme

Budeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • firma
 • datum narození
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo
 • e-mail
 • telefon
 • adresa pobytu
 • fakturační adresa
 • doručovací adresa
 • informace o platbě.

2. Jak shromažďujeme Vaše informace

Informace o Vás shromažďujeme/přijímáme následujícím způsobem:

 • když uživatel vyplní objednávkový formulář nebo jinak odešle osobní údaje
 • interakce s webovými stránkami
 • z veřejných zdrojů.
3. Jak používáme Vaše informace

Informace, které o Vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

 • marketing/propagace
 • reference
 • shromažďování zpětné vazby od zákazníků
 • zpracování platby
 • podpora
 • cílená reklama
 • správa objednávek zákazníků
 • ochrana stránek
 • řešení sporů.

Pokud budeme chtít Vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme Vás o souhlas a Vaše údaje použijeme pouze po obdržení Vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

4. Jak sdílíme Vaše informace

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí straně bez Vašeho souhlasu, s výjimkou omezených případů popsaných níže:

 • reklamní služby
 • marketingové agentury
 • právnické osoby
 • analytika
 • služby vymáhání plateb
 • sběr a zpracování dat.

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a aby je neuchovávaly déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit také pro následující účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudním příkazům nebo jiným právním postupům; (2) k vymáhání Vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že Vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud je služba nebo naše společnost sloučena nebo získána jinou společností, Vaše údaje budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

5. Uchovávání Vašich informací

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu až 2 let od posledního využití Služby, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů/podávání zpráv v souladu s platnými zákony nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž Vás žádná neidentifikuje (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

6. Vaše práva

V závislosti na platných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně právo získat kopii svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování Vašich údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) Vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na e-mailovou adresu info@lerroa.com.  Na Vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout na adrese info@lerroa.com

Upozorňujeme, že pokud nám neumožníte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke Službám, pro které byly Vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

7. Zásady používání cookies souborů

Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a přístupu k informacím o zařízení technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na našem webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.

 • Co jsou to cookies soubory?

Cookies soubory jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání malých kousků informací. Ukládají se do Vašeho zařízení při načtení webové stránky v prohlížeči. Tyto cookies soubory nám pomáhají zajistit správné fungování webových stránek, zvýšit jejich bezpečnost, poskytnout lepší uživatelský komfort a pochopit, jak webové stránky fungují, a analyzovat, co funguje a kde je třeba něco vylepšit.

 • Jak používáme cookies soubory?

Stejně jako většina online služeb i naše webové stránky používají cookies soubory vlastní a třetích stran k několika účelům. Cookies soubory vlastní jsou většinou nezbytné pro správné fungování webových stránek a neshromažďují žádné Vaše osobní údaje.

Cookies soubory třetích stran používané na našich webových stránkách slouží především k pochopení toho, jak webové stránky fungují, jak s nimi komunikujete, k zajištění bezpečnosti našich služeb, k poskytování reklam, které jsou pro Vás relevantní, a celkově Vám poskytují lepší a kvalitnější uživatelský zážitek a pomáhají urychlit Vaše budoucí interakce s našimi webovými stránkami.

8. Zabezpečení

Bezpečnost Vašich údajů je pro nás důležitá a používáme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně Vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k rizikům, která jsou s tím spojena, však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

9. Stížnosti v oblasti ochrany osobních údajů

Pokud máte jakékoli stížnosti, dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete nám napsat na adresu našeho sídla Petrská 1426/1,110 00, Praha 1 – Nové Město, Česká republika, nebo na e-mail: info@lerroa.com. Vaše podněty budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.

V Praze dne: 1.  srpna 2023
Datum účinnosti: 1. srpna 2023